Polityka prywatności umawiania spotkań w Lantre poprzez Zencal

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Lantre Premium Reseller sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z korzystaniem przez Państwa z aplikacji https://www.zencal.io/pl celem odbycia spotkania z doradcą Lantre Premium Reseller sp. z o.o.

W przypadku Państwa danych osobowych wprowadzanych do Zencal, administratorem danych osobowych jest Lantre Premium Reseller sp. z o.o., natomiast Zencal pełni rolę podmiotu przetwarzającego.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Zencal odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z administratorem.

Faktyczne odbycie się spotkania umówionego za pośrednictwem Zencal zależne jest od Państwa woli i działania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy:

1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest: Lantre Premium Reseller sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  00-841, ul. Żelazna 51/53, NIP: 1231322715, REGON: 365205593, KRS: 0000947782, e-mail: sklep@lantre.pl  telefon kontaktowy: 22 100 25 55

2. Cele i podstawy przetwarzania:
Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celu:

  1. nawiązania z Państwem kontaktu, potwierdzenia i obycia spotkania za pośrednictwem aplikacji Zencal (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 a RODO) –  Państwa dobrowolna zgoda wyrażona poprzez podanie swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym aplikacji Zencal. 

  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3. obsługi zgłoszeń reklamacyjnych - będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 f RODO).

  4. analitycznym, dla poprawy realizacji procesu - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie):
Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą profilowane.

 

4. Okres przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak będzie to konieczne, aby móc Państwa wspierać w Waszej sprawie oraz rozpatrywać ewentualne roszczenia prawne, jakie Państwo zgłoszą jako klient. Możemy nadal przechowywać i wykorzystywać Państwa dane, jeśli mamy wobec Państwa nieuregulowane zobowiązania lub nie możemy ich usunąć z innych powodów.

 

5. Odbiorcy danych:
W razie potrzeby Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w ramach spółek Lantre, dostawcom, podwykonawcom i niezależnym stronom trzecim realizującym określone zadania w naszym imieniu.
Wskazujemy, iż dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdą Państwo poniżej.  

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w przypadku imienia i nazwiska oraz adresu e-mail ich podanie jest koniecznie do odbycia spotkania. Podanie numeru telefonu nie jest konieczne, ale znacznie usprawni i przyspieszy kontakt z Państwem celem umówienia spotkania.

 

8. Skarga do PUODO:
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

 

1. Dostęp do danych osobowych:
Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator danych.
Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do uzyskania kopii tych danych. W każdej chwili można pobrać kopię danych od Administratora.
Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

 

2. Wycofanie zgody:
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono.
Informujemy, iż cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

3. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania usunięcia danych:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać:

  • gdy dane osoby nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub w inny sposób przetwarzane;
  • gdy osoba, której dane dotyczą wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora udzieloną zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • gdy osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) lub opartego na art. 6 ust. 1 lit f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem), w tym profilowania na podstawie tych przepisów i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
  • gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jak również gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1RODO.

Usuniemy je, jeśli nie będzie innej podstawy prawnej, wynikającej z prawa finansowego lub kodeksu cywilnego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:

  • gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • gdy Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli na podstawie przesłanek wskazanych powyżej przetwarzanie zostanie ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 

5. Prawo do przenoszenia danych:
Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych:

  • z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym profilowania związanego z tymi podstawami przetwarzania danych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.